Interneta veikala lietošanas noteikumi

Interneta veikala lietošanas noteikumi

Interneta veikala shophansab.lv lietošanas noteikumi

1. Jēdzieni

1.1. “Pārdevējs” – Preču pasūtījumā norādītā fiziskā vai juridiskā persona, kuras preces tiek pārdotas vietnē shophansab.lv saskaņā ar šiem Noteikumiem un kurš ir atbildīgs par Pircēja pasūtījuma izpildi. Preču pasūtījumā jānorāda Pārdevēja, ar kuru tiek noslēgts attiecīgās preces pirkuma līgums saskaņā ar šiem Noteikumiem, rekvizīti.

1.2. “shophansab.lv” – vietne, kuras adrese ir www.shophansab.lv, kurā tiek pārdotas Pārdevēju preces un kuru administrē Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona SIA “Hansab”, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40003146649, PVN maksātāja reģistrācijas numurs LV40003146649, juridiskā adrese Rēzeknes iela 5C, Rīga, LV-1073, Latvija. Šajos Noteikumos shophansab.lv jāsaprot arī kā Pārdevējs attiecībā uz precēm, kuras tas pārdod.

1.3. “Pircējs” – 1) rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu; 2) nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad personai ir piešķirta pilngadība pirms termiņa vai persona ir uzskatāma par pilngadīgu; 3) juridiska persona.

1.4. “Puses” – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.

1.5. “Personas dati” – jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificēta vai identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai pēc vienas vai vairākām personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.

1.6. “Noteikumi” – šie “Pircēja lietošanas noteikumi vietnē shophansab.lv”, kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu shophansab.lv un katru pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.

1.7. “Privātuma politika” – shophansab.lv apstiprināts dokuments, kurā ietverti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un glabāšanai, izmantojot shophansab.lv. shophansab.lv privātuma politika neattiecas uz Personas datu apstrādi, ja šos datus apstrādā Pārdevējs. Personas datu apstrāde, kuru veic Pārdevējs, notiek saskaņā ar Pārdevēja noteikto kārtību. Pirms preču iegādes un šī līguma noslēgšanas ar Pārdevēju Pircējam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Pārdevēja personas datu apstrādes politiku.

1.8. “Līgums” – Pircēja un Pārdevēja noslēgts attiecīgo preču pirkuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t. i., pasūtījuma veikšanas brīža. Ikviena starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta Līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un puses vienmēr izpilda šādus Līgumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.9. “Pasūtījums” – Preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas tajā pašā pasūtījumā.

2. Vispārīgā informācija

2.1. Pircējs apstiprina Noteikumus un Privātuma politiku pasūtot Preces.

2.2. Pirkt preces no “shophansab.lv” ir tiesības tikai tiem Pircējiem, kuri norādīti Noteikumu 1.3. punktā. Pircējs, apstiprinot Noteikumus un iepazīstoties ar Privātuma politiku un “shophansab.lv” lietošanas Noteikumiem, apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces no “shophansab.lv”.

2.3. Ja nepieciešams vai pastāv Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētie apstākļi, “shophansab.lv” ir tiesības grozīt, labot vai papildināt Noteikumus.

2.4. Pircējam ir pienākums iepazīties ar “shophansab.lv” apstiprināto un publicēto Privātuma politiku.

2.5. Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta adreses paziņošanu Pārdevējam.

3. Preču pasūtīšana, pirkuma līguma tiesisko attiecību nodibināšanas brīdis

3.1. Pircējs var pasūtīt preces no “shophansab.lv” vienā no šiem veidiem:

3.1.1. tiešsaistē veicot pasūtījumu, neveicot reģistrāciju (nav nepieciešams ievadīt reģistrācijas vārdu un paroli);

3.1.2. pa e-pastu sales@hansab.lv;

3.2. Pasūtot preces Noteikumu 3.1.1. norādītajā veidā, Pircējam “shophansab.lv” sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pasūtījuma izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus “shophansab.lv” apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

3.3. Pa e-pastu veiktie preču pasūtījumi tiek izpildīti Noteikumos noteiktajā kārtībā, un tiem tiek piemēroti Privātuma politikas noteikumi. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem un to piemērošanai.

3.4. Kad Pircējs ir izvēlējies preci vai pakalpojumu, izveidojis preču grozu un izpildījis visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma līgums. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu. Pārdevējs pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

3.5. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts shophansab.lv un Pārdevēja datubāzē to Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus shophansab.lv šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.4. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, shophansab.lv izmantošanas noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

5. Pircēja saistības

5.1. Pircējam, izmantojot shophansab.lv, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, shophansab.lv izmantošanas noteikumi, citi noteikumi, kuri skaidri norādīti shophansab.lv, un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

5.2. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. Ja Pircējs izvēlas preces saņemt Birojā, Pircējam tās Birojā  jāizņem Noteikumos noteiktajā termiņā.

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam un shophansab.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2. punktā minēto maksājuma veidu un 10 (desmit) darba dienu laikā nesamaksā par precēm.

6.2. Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.3. punktā minēto maksājuma veidu un ja Hansab rodas neskaidrības sakarā ar pasūtījuma informāciju, Pārdevējam ir tiesības, izmantojot vietni shophansab.lv, sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, i) ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā, vai iii) ja Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu viņa personas datu pārbaudei.

7. Pārdevēja saistības

7.1. Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju, izmantojot shophansab.lv vietni, un nekad nekomunicēt ar Pircēju citos kanālos, izņemot gadījumus, kuri skaidri noteikti šajos Noteikumos vai shophansab.lv vietnē. Ar šo Pircējs un Pārdevējs nepārprotami apstiprina, ka jebkura saziņa par pasūtījuma izpildi, kura tiek veikta ārpus shophansab.lv vietnes (sistēmas), pusēm nav obligāta un nav saistoša.

7.2. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami shophansab.lv sistēmā Pircējam sniegt informāciju, kas noteikta Latvijas Republikas Civilkodeksa 6.228-7. pantā.

7.3. Pārdevējs un shophansab.lv apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Noteikumu, Privātuma politikas, shophansab.lv lietošanas noteikumu un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

7.4. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces.

7.5. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

8.1. Preču cenas shophansab.lv norādītas eiro, ieskaitot šajā laikā spēkā esošo PVN apmēru un citus piemērojamos nodokļus, ja tādi ir.

8.2. Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties vienā no šiem veidiem (izvēle var būt ierobežota, tāpēc attiecīgajam pasūtījumam piemērojamais galīgais maksājuma veidu saraksts tiek norādīts pie attiecīgā pasūtījuma):

8.2.1. ar maksājumu internetbankā;

8.2.2. ar maksājumu ar karti;

8.2.3. ar priekšapmaksas rēķinu;

8.3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm, preču pasūtījums tiek apstiprināts.

8.4. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – PVN rēķini, kuri vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam var tikt izsniegti fiziski kopā ar precēm vai elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. PVN rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti.

9. Preču piegāde

9.1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kuri pie preču apmaksas.

9.2. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas preču piegādi ar kurjeru:

9.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

9.2.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Preču saņemšanas brīdī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase). Ja Pircējs pats nepieņem preces, kaut arī preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preces citai personai, kura atrodas norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizajai personai.

9.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

9.3. Pircējs preces bez maksas var saņemt Hansab birojā. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas šo veidu:

9.3.1. Pasūtītās preces jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

9.3.2. Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī ir jābūt un shophansab.lv darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase).

9.4. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas Preču piegādi ar DPD pakomātu:

9.4.1. DPD pakomātā var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 31.5 kg (katra paka).

9.5. Preces aprakstā norādītie piegādes nosacījumi ir provizoriski. Pārdevējs piegādā preces Pircējam atbilstoši preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Preču piegādes nosacījumi nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču neesamību. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem. Ja Pārdevējs preces nepiegādā pasūtījumā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var izmantot Noteikumu 11.1. punktā noteiktās tiesības – atkāpties no preču vai pakalpojumu pirkuma līguma.

9.6. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

9.7. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar kurjeru, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Veikalā – ar shophansab.lv vai tā pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un preces (preču) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī un tām nav bojājumu, kuru rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī nav preces (preču) komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras var noteikt preču ārējās apskates laikā). Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as) un/vai preces (preču) komplektācija ir nepilna, Pircējam tas jāatzīmē preces nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, piedaloties kurjeram, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Veikalā – shophansab.lv vai tā pilnvarotajam pārstāvim, jāsastāda brīvas formas akts par sūtījuma un/vai preces (preču) bojājumiem/neatbilstībām. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs no atbildības par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī no atbildības par preču komplektācijas neatbilstībām tiek atbrīvots tikai tajā gadījumā, ja šādas neatbilstības var noteikt preču ārējās apskates laikā.

9.8. Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.

9.9. Ja saskaņā ar Noteikumu 9.2.–9.4. punktu Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs joprojām neizņem preces vai neizdodas tās izsniegt Pircējam, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot bankai veiktos maksājumus par bankas pārskaitījumiem, preču piegādes maksu, ja tāda ir tikusi piemērota.

10. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1. Katras shophansab.lv pārdodamās preces īpašības ir norādītas pie katras preces esošajā aprakstā.

10.2. Pārdevēja piedāvātās preces ir piemērotas kvalitātes. Prece atbilst patērētāja pirkuma līgumam, ja:

10.2.1. prece atbilst Pārdevēja dotajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, ko pārdevējs ir piedāvājis kā piemēru vai modeli, reklamējot šo preci shophansab.lv;

10.2.2. prece ir piemērota izmantošanai mērķim, kuram tāda veida preces parasti tiek izmantotas;

10.2.3. prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi tāda paša veida precēm un kuru Pircējs var pamatoti gaidīt pēc preču veida un priekšmeta ražotāja, viņa pārstāvja vai pārdevēja publiski sniegtajiem paziņojumiem, ieskaitot reklāmu un priekšmetu marķējumu, par priekšmeta konkrētajām īpašībām.

10.3. Ne Pārdevējs, ne shophansab.lv nav atbildīgs par to, ka Pārdevēja shophansab.lv pārdodamās preces pēc izmēra, formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja gribas. Preču attēli paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem un ir tikai piemēri. Oriģinālo produktu krāsas, uzraksti, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas un/vai jebkādas citas īpašības savu vizuālo īpatnību dēļ var izskatīties atšķirīgi nekā realitātē, tāpēc lūdzam vadīties pēc preču aprakstos norādītajām preču īpašībām. Pircējam ir ieteicams izlasīt preces aprakstu.

10.4. Pārdevējs dažādiem preču veidiem piešķir noteiktu termiņu spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi norādīti šādu preču aprakstos vai kopā ar preces rēķinu, kas atbilst garantijas lapai.

10.5. Pārdevēja piešķirtā kvalitātes garantija neierobežo patērētāju tiesības, kuras neatbilstošas kvalitātes preces vai pakalpojuma iegādes gadījumā viņiem nosaka tiesību akti.

10.6. Pārdevējs apņemas Pircējam atgriezt Preces pirkuma cenu, salabot produktu vai kā citādi likvidēt Preces trūkumus, ja Prece neatbilst tās garantijas nosacījumiem vai prasībām.

10.7. Garantijas laikā remonta nepieciešamības gadījumā, preci Pircējas nodod Pārdevējam, Pārdevēja norādītajā vietā, nosūtot atpakaļ tās izmantojot Kurjera pakalpojumus, pa pakomātu vai klātienē. Preces ir jāatgriežas Pārdevēja adresē, kuru var noskaidrot rakstot e-pastu ar tā priekšmetā norādot: preču apmaiņa/atgriešana uz e-pastu: sales@hansab.lv, papildus uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu .

10.8. Ja preces nav iespējams salabot un tās ir jāmaina, Pircēja pienākums ir tās nogādāt Pārdevējam oriģinālajā iepakojumā un oriģinālajā komplektācijā, izņemot tos gadījumus, ja to nepieprasa atbilstošās preces ražotāja garantijas noteikumi.

10.9. Garantija nav spēkā:

10.9.1. Ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, pārtaisīšanas, modifikācijas, sliktas uzturēšanas, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultātā.

10.9.2. Ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ.

10.9.3. Ja precei veikts remonts pašrocīgi, vai arī jebkurā citā servisā, kas nav sertificēts serviss.

10.9.4. Ja preces ir tikušas izmantotas komerciālos nolūkos

10.9.5. Ja pircējs nespēj uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu – čeku un pareizi aizpildītu garantijas talonu.

10.9.6. Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskos defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.

11. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma, preču atpakaļatdošanas un apmainīšanas kārtība

11.1. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma:

11.1.1. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesību, paziņojot par to shophansab.lv, kas informē Pārdevēju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.

11.1.2. Par atkāpšanos no pirkuma līguma Pircējs, shophansab.lv paziņo, iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā paziņo savu lēmumu par atkāpšanos. Paziņojums par atkāpšanos no līguma jāsūta uz e-pastu sales@hansab.lv. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas shophansab.lv nosūta saņemšanas apstiprinājumu un informē Pārdevēju.

11.1.3. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts atkāpšanās no pirkuma līguma un atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi: kad tiek noslēgts pirkuma līgums – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci;

11.1.4. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, kamēr prece viņam vēl nav piegādāta, Pircējam ir jāinformē par to shophansab.lv, izmantojot vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana, un par to tiek informēts Pārdevējs.

11.1.5. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma pēc tam, kad prece jau ir piegādāta vai viņš to ir saņēmis, tiek piemēroti Noteikumu 11.6. punkta nosacījumi.

11.2. Neatbilstošas kvalitātes preču apmaiņas un atpakaļ atdošanas noteikumi

11.2.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek apmainītas, atdotas saskaņā ar Noteikumos minēto kārtību un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

11.2.2. Ja Pircējs ir iegādājies nekvalitatīvas preces un tas ir atzīmēts preču nodošanas-pieņemšanas dokumentā vai preču neatbilstošā kvalitāte izpaužas kā ražošanas defekts, kas bija jau pirkšanas brīdī, vai arī kā neatbilstība ražotāja specifikācijām, Pircējs var atdot preces atpakaļ un pēc savas izvēles var prasīt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

11.2.2.1. lai Pārdevējs saprātīgā termiņā novērš preces trūkumus, ja trūkumus ir iespējams novērst, nodrošinot preces atbilstību līguma noteikumiem;

11.2.2.2. apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

11.2.2.3. lai tiktu attiecīgi samazināta pirkuma cena;

11.2.2.4. lai prece tiek aizstāta ar analoģisku atbilstošas kvalitātes preci, izņemot gadījumus, kad trūkumi ir nelieli vai radušies Pircēja vainas dēļ;

11.2.2.5. lai atmaksā naudu un atceļ pirkuma līgumu, ja neatbilstošas kvalitātes preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

11.2.3. Pircēja tiesību izmantošana:

11.2.3.1. Vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

11.2.3.2. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības Pircējam. Samazinot cenu, vai atceļot līgumu, un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko Pircējs guvis, lietojot preci, un par ko puses ir vienojušās.

11.2.3.3. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

11.2.4. Ja Pircējs vēlas preces atdot atpakaļ, Pircējam ir pienākums:

11.2.4.1. paziņot par to Pārdevējam, izmantojot rēķinā norādīto kontaktinformāciju vai shophansab.lv pa e-pastu sales@hansab.lv, Paziņojumā jānorāda atpakaļ atdodamās preces;

11.2.4.2. iesniegt preču iegādes dokumentu, garantijas dokumentu (ja tas ir izsniegts);

11.2.4.3. iesniegt brīvas formas pieprasījumu shophansab.lv.

11.2.5. Tiesības atdot atpakaļ neatbilstošas kvalitātes preces Pircējs var izmantot preču pirkuma dokumentā noteiktajā kvalitātes garantijas termiņā, kuru norāda Pārdevējs, no kura Pircējs iegādājas preci.

11.2.6. Pircējam ir jāsamaksā preces piegādes izdevumi un preces atpakaļ sūtīšanas izdevumi, bet Pārdevējam, kad ir pārliecinājies, ka preces ir atdotas atpakaļ neatbilstošas kvalitātes dēļ, jāatmaksā Pircējam radušies izdevumi par piegādi un atpakaļ sūtīšanu, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja ziņojumu par neatbilstošas kvalitātes preci un atcēlis pirkuma līgumu, bet, ja Pircējs preci nav atdevis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas Pārdevējam datuma. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

11.2.7. Pirkuma līgums netiek atcelts un nauda netiek atmaksāta par tām precēm, kuras ir tīši vai nolaidības dēļ bojātas (pakļautas ķīmisku vielu, ūdens, atklātas liesmas, augstas temperatūras, asu priekšmetu utt. iedarbībai) vai ja ir pārkāpti preču lietošanas vai glabāšanas noteikumi, vai preces ir lietotas nepareizi vai neatbilstoši paredzētajam uzdevumam.

11.2.8. Atsevišķi noteikumi neatbilstošas kvalitātes preču atgriešanai var būt paredzēti kopā ar precēm piegādātajos garantijas dokumentos. Šāda Pārdevēja preču atdošanas atpakaļ politika tiek piemērota tiktāl, ciktāl tā nav pretrunā šiem Noteikumiem. Ja ir neatbilstība starp šiem Noteikumiem un attiecīgā Pārdevēja piemērotajiem noteikumiem, šie Noteikumi ir noteicošie.

11.3. Preču apmaiņa un atgriešana, ja piegādātas nepareizās preces

11.3.1. Ja Pircējam piegādātas nepareizās preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, jāinformē shophansab.lv pa e-pastu sales@hansab.lv vai zvanot pa tālruni +371 67 325 550. Saņemot informāciju par nepareizi piegādātām precēm, shophansab.lv informē Pārdevēju, kurš apņemas uz sava rēķina šādas preces saņemt atpakaļ un aizstāt tās ar pareizajām precēm. Ja Pārdevējam nav pasūtīto preču, viņš atmaksā Pircējam par preci (-ēm) saņemto naudu. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja ziņojumu par atteikšanos no līguma, bet, ja Pircējs preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas Pārdevējam datuma. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

11.3.2. Preču un naudas atdošanas kārtība ir noteikta Noteikumu 11.4. punktā.

11.4. Preču un naudas atdošanas kārtība

11.4.1. Sakarā ar no Pārdevējiem nopirkto preču atdošanu Pircējam ir tiesības vērsties tieši pie Pārdevēja, no kura prece ir iegādāta.

11.4.2. Pircējs var izmantot preču atdošanas atpakaļ tiesības tikai tad, ja nav nokavēts preču atdošanas atpakaļ termiņš. Atdodot preces Noteikumu 11.1.–11.2. punktā paredzētajos gadījumos, tiek piemērotas papildu prasības: prece nav sabojāta vai nav būtiski mainījies tās izskats, tā nav lietota – visām atpakaļ nosūtītajām precēm jābūt autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un oriģinālajam iepakojumam.

11.4.3. Nosūtot atpakaļ preces, Pircējam jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiepako prece, lai tā netiktu bojāta transportēšanas laikā. Pārdevējam, no kura Pircējs ir iegādājies preci, ir tiesības neatmaksāt naudu par precēm, kuras atdotas atpakaļ ar trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kurus Pircējs ir nosūtījis nepareizi iepakotus, nepareizi norādot adresi, kā arī, ja sūtījumi ir pazaudēti vai sabojāti transportēšanas laikā.

11.4.4. Ja Pircējs shophansab.lv ir iegādājies preču komplektu, viņam ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam viss preču komplekts, t. i., Pircējs savas preču atdošanas atpakaļ tiesības var izmantot tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Ja vismaz viena no komplektā ietilpstošajām precēm neatbilst Noteikumu 11.4.2. punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ visu preču komplektu.

11.4.5. Pircējam, izmantojot Noteikumu 11.1.–11.3. punktā paredzētās tiesības, ir jāievēro Noteikumos paredzētās prasības par preču atdošanu atpakaļ un jāievēro tajos noteiktā kārtība.

11.4.6. Pircējs var atdot Preces, nogādājot tās shophansab.lv Veikalos, ar kurjeru nosūtot shophansab.lv vai tieši Pārdevējam vai arī nosūtot pa pastu. Preces jānosūta Pārdevējam uz adresi, kuru Pārdevējs norādījis Pircējam izrakstītajā rēķinā, vai izmantojot shophansab.lv, kas savukārt preces nosūtīs atpakaļ Pārdevējam. Par smago preču nogādāšanas (lai novērtētu preces kvalitāti, apmainītu, remontētu vai atdotu atpakaļ) Pārdevējam kārtību un nosacījumiem Pircējs un Pārdevējs atsevišķi vienojas pa tālruni vai e-pastu palidziba@shophansab.lv, vai arī Pircējs pats tās nogādā tieši Pārdevējam.

11.4.7. Ja Pircējs izmanto Noteikumu 11.1.-11.3. punktā noteiktās tiesības, nauda viņam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, bet, ja Pircējs preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no datuma, kad Prece ir atdota atpakaļ Pārdevējam. Ja Pircējs izmanto naudas atmaksas papildu garantiju, viņam tiks piemērots 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu naudas atmaksas termiņš, kuru sāk skaitīt no datuma, kad Prece ir atdota atpakaļ Pārdevējam.

11.4.8. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

11.4.9. Izmantojot Noteikumu 11.1. punktā norādītās tiesības, Pircējam tiek atmaksāta: preces cena, administrēšanas maksa, ja tāda ir tikusi piemērota. Piegādes izdevumi netiek atlīdzināti. Izmantojot Noteikumu 11.2.–11.3. punktā norādītās tiesības, Pircējam tiek atmaksāta: preces cena, administrēšanas maksa, ja tāda ir tikusi piemērota, preces piegādes maksa, Preču atdošanas atpakaļ izdevumi netiek atlīdzināti.

11.4.10. Ja Pircējs ir izvēlējies citu metodi, nevis Pārdevēja piedāvāto lētāko piegādes veidu, tad Pircēja izvēlētā cita piegādes veida izmaksas, kas pārsniedz šī piegādes veida izmaksas, netiek atlīdzinātas.

11.4.11. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircējam viņa samaksātās summas līdz tam laikam, kamēr preces nav atdotas shophansab.lv un Pārdevējs nav pārbaudījis to atbilstību Noteikumu 11.4.2. punktam.

12. Atbildība

12.1. Pircējs ir atbildīgs par prettiesiskām darbībām, kuras veic, izmantojot shophansab.lv.

12.2. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, www.shophansab.lv lietošanas noteikumiem, kaut gan šāda iespēja viņam tika dota.

12.3. Ja shophansab.lv ir saites uz citu trešo personu vietnēm, tad shophansab.lv negarantē, ka informācija, kuru var redzēt, sekojot šīm saitēm, ir pareiza, pilnīga vai precīza. Par trešo personu sniegtās informācijas saturu, tās pareizību, pilnīgumu un precizitāti atbild trešās personas. shophansab.lv nav pienākuma pārbaudīt pārsūtīto vai saglabāto ārējo informāciju vai atklāt nelikumīgas darbības. 12.5. shophansab.lv nav atbildīgs par Pircēja un Pārdevēja, kura preces vai pakalpojumus Pircējs ir pasūtījis, izmantojot shophansab.lv, savstarpējo saistību pienācīgu izpildi.

13. Informācijas apmaiņa

13.1. Visa saziņa saistībā ar preču iegādi, izmantojot shophansab.lv, neatkarīgi no preces Pārdevēja notiek ar shophansab.lv starpniecību, izmantojot shophansab.lv e-veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju. Ja Pircēja un Pārdevēja komunikācija saistībā ar precēm notiek citos veidos, nevis ar shophansab.lv starpniecību, tad shophansab.lv neuzņemas nekādu atbildību vai risku, kas var rasties no šādas komunikācijas.

13.2. shophansab.lv šajos Noteikumos, www.shophansab.lv lietošanas noteikumos un Privātuma politikā noteiktajā kārtībā visus ziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas vai preču pasūtīšanas laikā norādīto e-pasta adresi vai īsziņu uz viņa norādīto tālruņa numuru.

14. Nobeiguma noteikumi

14.1. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

14.2. Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

14.3. Visas nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

14.4. Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja sagatavotajai un shophansab.lv pārsūtītajai atbildei uz rakstisku Pircēja pretenziju, tad Pircējs (fiziska persona, patērētājs) savu pieprasījumu/sūdzību par shophansab.lv iegādāto preci var iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālr.: +371 65452554, fakss: +371 67388634, vietnē www.ptac.gov.lv – vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu SIP platformā https://ec.europa.eu/odr/.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare