Pirkuma – pārdevuma līgums

Pirkuma – pārdevuma līgums

 1. Šī pirkuma – pārdevuma līguma (turpmāk saukta „Līgums”) noteikumi attiecināmi uz SIA „HANSAB”, reģistrācijas numurs: 40003146649, juridiskā adrese: Piedrujas 7, Rīga, LV-1073, (turpmāk saukta „Pārdevējs”) preču pārdošanu, ievērojot priekšnoteikumu, ka līgumslēdzējas puses iepriekš nav noslēgušas nevienu citu līgumu saistībā ar attiecīgo preču pārdošanu. Persona, kura iegādājas preces no Pārdevēja, turpmāk Līgumā tiek saukta „Pircējs”;
 2. Preču pirkuma cena norādāma Pārdevēja izrakstītajā rēķinā par preču pārdošanu vai kādā citā dokumentā, kuru Pārdevējs izsniedz Pircējam. Pircējs maksā preču pirkuma cenu kopā ar tai piemēroto pievienotās vērtības nodokli;
 3. Pircējam ir pienākums maksāt pirkuma cenu, veicot attiecīgo pārskaitījumu Pārdevēja izrakstītajā rēķinā norādītajā bankas kontā ne vēlāk kā noteiktajā dienā vai rēķinā norādītajā samaksas termiņā;
 4. Ja Pircējs nav samaksājis pirkuma cenu noteiktajā laikā, Pārdevējs ir tiesīgs iekasēt no Pircēja soda procentus 0,15% (nulle komats piecpadsmit procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu;
 5. Pārdevējs nodod Pircējam preces pēc rēķina apmaksas vai pirms tam, līgumslēdzējām pusēm par to savstarpēji vienojoties;
 6. Īpašumtiesības pār precēm pāriet no Pārdevēja pie Pircēja brīdī, kad pirkuma cenas maksājums pilnībā ir ticis pārskaitīts Pārdevēja bankas kontā;
 7. Preču nejaušas iznīcināšanas, bojāšanas un zaudēšanas risks pāriet no Pārdevēja uz Pircēju brīdī, kad preces tiek nodotas Pircējam. Ja Pārdevējam šī Līguma ietvaros ir pienākums piegādāt (tostarp, transportēt) preces Pircējam, šis risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad preces tiek izkrautas līgumslēdzēju pušu saskaņotajā vietā;
 8. Pircējam ir pienākums nekavējoties pārbaudīt preces to saņemšanas brīdī un informēt Pārdevēju par visiem konstatētajiem defektiem, rakstveidā iesniedzot tam detalizētu defektu aprakstu ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc šādu defektu konstatēšanas. Ja Pircējs neizpilda šo pienākumu, tas zaudē tiesības atsaukties uz šādiem preces defektiem, kurus tas pamanīja vai būtu varējis pamanīt preču saņemšanas brīdī;
 9. Pircējam ir pienākums informēt Pārdevēju par defektiem, kurus Pircējs nespēja konstatēt preču saņemšanas brīdī, rakstveidā iesniedzot tam detalizētu defektu aprakstu ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc šādu defektu konstatēšanas. Ja Pircējs neizpilda šo pienākumu, tas zaudē tiesības atsaukties uz šādiem preču defektiem;
 10. Pārdevēja vai ražotāja garantija attiecināma uz precēm, ievērojot priekšnoteikumu, ka Pārdevējs ir informējis Pircēju par garantijas un lietošanas noteikumiem, kas attiecināmi uz precēm, kas ir pārdoti Pircējam. Garantija piemērojama vienīgi saskaņā ar garantijas noteikumiem;
 11. Līgums paliek spēkā līdz līgumslēdzēju puses pilnībā ir izpildījušas savas saistības. Jebkuri Līguma grozījumi ir spēkā vienīgi tad, ja tos ir parakstījuši attiecīgo līgumslēdzēju pušu juridiskie vai pilnvarotie pārstāvji;
 12. Uz jebkuriem jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Līgumā, attiecināmi Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti. Ja līgumslēdzēju puses nespēj panākt vienošanos, jebkuras šādas domstarpības izšķiramas Latvijas Republikas tiesā.

Nepieciešama palīdzība?

Saznieties ar mums, rakstot uz e-pastu sales@hansab.lv.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare
1
0