Privātuma Politika

Privātuma Politika

Pēdējoreiz atjaunota: 07.09.2021

“Hansab” pārvalda tiešsaistes veikalu vietnē https://www.shophansab.lv un piedāvā saviem klientiem dažādus pilnīgus tehnoloģiju risinājumus, lai padarītu viņu uzņēmējdarbību efektīvāku un drošāku, darbinieku ikdienu ērtāku, un paceltu klientu pieredzi jaunā līmenī.

Šī Politika apraksta datus, kurus “Hansab” apkopo saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu, kā dati tiek izmantoti un aizsargāti.

Apmeklējot Vietni vai iegādājoties preces no tiešsaistes veikala vai izmantojot Pakalpojumus, Klients piekrīt šajā Politikā aprakstītajai privātuma praksei.

1. Definīcijas

1.1 Klients – fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas tiešsaistes veikalā, vai fiziska vai juridiska persona, kas ir pieprasījusi citus Pakalpojumus no “Hansab”.

1.2 Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, kas viena vai kopā ar citiem nosaka Personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

1.3 VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

1.4 “Hansab” – jebkurš “Hansab Group” uzņēmums (piemēram, “Hansab Group OÜ”, “Hansab AS”, “Hansab SIA”, “Hansab UAB”, “Hansab Oy”, “Ellore OÜ”, “Hansab IT Solutions OÜ”).

Ja Personas datu apstrāde ir saistīta ar tiešsaistes veikalu, ar terminu “Hansab” saprot “Hansab SIA”, kas izveidots un pastāv saskaņā ar                  Latvijas likumiem, reģistrācijas numurs 40003146649, kas atrodas Rēzeknes ielā 5C, Rīgā, LV-1073, Latvijā.

1.5 Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz Klientu vai Pārstāvi.

1.6 Politika – šī privātuma politika.

1.7 Apstrāde – jebkāda darbība vai darbību kopums, ko veic ar Personas datiem vai Personas datu kopām, arī izmantojot automatizētas apstrādes metodes, piemēram, datu vākšana, reģistrēšana, sakārtošana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai grozīšana, izgūšana, meklēšana, izmantošana, izpaušana pārraidot, izplatot vai citādi darot to pieejamu, apvienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.8 Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kas Pārziņa vārdā apstrādā Personas datus.

1.9 Pārstāvis – darbinieks vai Klienta pārstāvis, kurš izmanto “Hansab” Pakalpojumus Klienta vārdā un uz Klienta pilnvaras pamata.

1.10 Pakalpojumi – visi “Hansab” sniegtie Pakalpojumi, t.sk. tiešsaistes veikalā Vietnē.

1.11 Vietne – “Hansab” mājaslapa https://www.hansab.lv/ un https://www.hansab.com/.

2. Politikas piemērojamība

Šī Politika attiecas uz Personas datu apstrādi, kurā “Hansab” darbojas kā Pārzinis. Jebkura Personas datu apstrāde, kas tiek veikta Klienta vārdā un saskaņā ar Klienta norādījumiem, ir pakļauta datu apstrādes līgumam. 

3. Personas dati

Ņemot vērā Pakalpojumu daudzveidību, “Hansab” no saviem Pakalpojumiem vai izmantojot tos, apkopo dažādu kategoriju Personas datus. “Hansab” galvenokārt apstrādā šādas Personu datu kategorijas: 

3.1 Klienta sniegtie Personas dati. Klientam ir jāsniedz dažādas Personas datu kategorijas, kad Klients izmanto Pakalpojumus, t. sk. kad Klients veic pasūtījumu tiešsaistes veikalā vai lūdz klientu atbalstu. Piemēram, “Hansab” var apkopot tādus datus kā Klienta vārds, e-pasta adrese, pasta adrese, piegādes adrese, mobilā tālruņa numurs un citu norēķinu informāciju, kā arī informāciju, kas saistīta ar iegādātajām precēm un pakalpojumiem vai sūdzībām. Ja Klients ir juridiska persona, tad no Klienta var tikt prasīts iesniegt ar viņa Pārstāvjiem saistītus Personas datus, piemēram, vārdu, kontaktinformāciju utt.

3.2 Automātiski apkopoti Personas dati. “Hansab” var automātiski apkopot informāciju par to, kā Klients/Pārstāvis izmanto Pakalpojumus vai Vietni. Parasti šāda informācija var ietvert datus par ierīci, kas tiek izmantota Vietnes apmeklēšanai vai Pakalpojumu izmantošanai (piemēram, ierīces modeli, nosaukumu vai jebkuru citu identifikatoru un IP adresi), Klienta/Pārstāvja preferences Vietnē vai datus par Klienta/Pārstāvja mijiedarbību Vietnē.

4. Personas datu avoti

Lielākā daļa “Hansab” apstrādāto Klienta Personas datu tiek vākti tieši no Klienta. Ar Pārstāvjiem saistītos Personas datus var vākt tieši no Pārstāvja vai no Klienta, kuru pārstāv Pārstāvis.

Jebkura informācija, kas savākta no citiem avotiem, nevis paša datu subjekta, tiek apvienota ar informāciju, kas savākta tieši no datu subjekta, un tiek uzskatīta par Personas datiem saskaņā ar šo Politiku.

5. Datu apstrādes mērķi

“Hansab” savāktie Personas dati tiek apstrādāti likumos noteiktajiem vai šeit aprakstītajiem mērķiem, tostarp šādiem mērķiem:

5.1 Līguma mērķis – “Hansab” ir jāapstrādā Klienta/Pārstāvja Personas dati, lai noslēgtu līgumu ar Klientu, piegādātu Pasūtītās preces un/vai sniegtu Klientam Pakalpojumu, apstrādātu maksājumu, sniegtu piedāvājumu, nodrošinātu remontu un apkopes darbus, kā arī izskatītu Klienta sūdzību.

5.2 Analītiskais mērķis – “Hansab” ir jāapstrādā Klienta Personas dati, lai pārvaldītu, analizētu un uzlabotu Pakalpojumus un Vietni.

5.3 Mārketinga mērķis – “Hansab” ir jāapstrādā Klienta Personas dati, lai nosūtītu Klientam atbilstošu reklāmas informāciju par “Hansab” Pakalpojumiem, ja Klients ir devis nepārprotamu piekrišanu izmantot savus Personas datus šim nolūkam.

5.4 Personalizācijas mērķis – “Hansab” ir jāapstrādā Klienta Personas dati, lai personalizētu Pakalpojumu un Klientam sniegto saturu.

5.5 Komunikācijas mērķis – sazināties ar Klientu administratīvos nolūkos, piemēram, klientu apkalpošanas nolūkā, risinātu tehniskus vai juridiskus jautājumus, kas saistīti ar sniegto Pakalpojumu, vai koplietot atjauninājumus un paziņojumus par Pakalpojumu.

5.6 Parādu apstrādes mērķis – ja Klients atsakās maksāt par Pakalpojumiem vai kavējas ar maksājumu, “Hansab” var apstrādāt Personas datus parādu prasību apstrādei (t. sk. nodot Personas datus parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējam).

Klients un/vai Pārstāvis nav pakļauts likumā noteiktajam pienākumam, kas uzliek Klientam un/vai Pārstāvim pienākumu sniegt šeit aprakstītos Personas datus “Hansab”. Noteiktu šeit minēto Personas datu vākšana var būt nepieciešama Pakalpojumu sniegšanai Klientam. Datu nesniegšana var radīt nelabvēlīgas sekas, piemēram, “Hansab” nespēju sniegt Pakalpojumus.

6. Automatizēta lēmumu pieņemšana

“Hansab” neapstrādā nekādus Klienta/Pārstāvja Personas datus, lai automātiski pieņemtu lēmumus vai veiktu profilēšanu.

7. Apstrādes tiesiskais paamtojums

“Hansab”, apstrādājot Klienta Personas datus, balstās uz šādiem juridiskiem pamatojumiem:

7.1 Apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai noslēgšanai (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

7.2 Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz “Hansab” attiecināmu juridisku pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

7.3 Apstrāde ir nepieciešama “Hansab” likumīgo interešu īstenošanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). “Hansab” savu likumīgo interešu ietvaros apstrādā Personas datus analītiskiem, personalizācijas un parādu apstrādes mērķiem.

7.4 Klients ir devis piekrišanu savu Personas datu apstrādei (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). “Hansab” apstrādā Personas datus mārketinga nolūkos saskaņā ar Klienta piekrišanu

8. Personas datu nosūtīšana

“Hansab” var nosūtīt Personas datus trešajām personām, piemēram:
 
8.1 juridiskām un pārvaldes iestādēm, kurām saskaņā ar likumu “Hansab” ir pienākums atklāt Klienta Personas datus;
 
8.2 serveru uzturētājiem, kas mitina “Hansab” serverus;
 
8.3 sakaru pakalpojumu sniedzējiem, kas atvieglo e-pastu, zvanus, SMS un citu saziņu starp “Hansab” un Klientu/Pārstāvi;
 
8.4 klientu atbalsta un klientu pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem;
 
8.5 mārketinga pakalpojumu sniedzējiem;
 
8.6 “Hansab” filiālei t. i., jebkuram uzņēmumam, kas tieši vai netieši kontrolē “Hansab”; jebkuram uzņēmumam, kuru tieši vai netieši kontrolē “Hansab”; vai jebkuram uzņēmumam, kuru tieši vai netieši kontrolē “Hansab” galvenais mātesuzņēmums. Kontrole nozīmē, ka uzņēmumam pieder vairāk nekā piecdesmit procentu balsstiesību vai citādi ir tiesības pārvaldīt finanšu un darbības politiku vai iecelt uzņēmuma vadību;
 
8.7 Parādu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem;
 
8.8 Kurjera pakalpojumu sniedzējam;
 
8.9 Garantijas remonta pakalpojumu sniedzējam;
 
8.10 citām trešajām personām, kas iesaistītas “Hansab” Pakalpojumu sniegšanā (grāmatveži, revidenti, juristi, IT sistēmu piegādātāji un atbalsts vai citi ārpakalpojumu sniedzēji).
 
“Hansab” ir veicis pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie datu saņēmēji aizsargā Personas datu konfidencialitāti un drošību, kā arī lai Personas dati tiktu apstrādāti tikai Pakalpojumu sniegšanai un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
 
Šādas trešās personas var atrasties valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), kuru privātuma noteikumi var atšķirties un uz kurām neattiecas Eiropas Komisijas lēmumi par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Šajās valstīs Personas datu drošība (t. sk. aizsardzība pret ļaunprātīgu izmantošanu, nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu, mainīšanu vai iznīcināšanu) var nebūt nodrošināta tā, kā tas ir Eiropas Savienībā, jo trūkst atbilstoša datu aizsardzības līmeņa.
 
Pārsūtot savāktos Personas datus ārpus EEZ, “Hansab” nodrošina atbilstošu drošības pasākumu piemērošanu.

9. Nodrošinājums

 “Hansab” veiks atbilstošus juridiskus, organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu Personas datus saskaņā ar piemērojamajiem privātuma un datu drošības likumiem. Drošības pasākumus piemēro, lai aizsargātu Personas datus no piespiedu vai neatļautas apstrādes, izpaušanas vai iznīcināšanas.
 
Pārsūtot Personas datus trešajām personām, “Hansab” piemēros šādus drošības pasākumus:
 
9.1 “Hansab” nodrošina, ka šāda trešā puse apņemas īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu Personas datu apstrādi saskaņā ar šo Politiku un piemērojamajiem tiesību aktiem;
 
9.2 “Hansab” nodrošina, ka (a) trešā persona ir reģistrēta jurisdikcijā, ko Eiropas Komisija ir atzinusi par atbilstošu Personas datu aizsardzības līmeņa nodrošināšanai, vai (b) Personas datu apstrāde ir pakļauta citiem atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, kas noteikti VDAR.

10. Personas datu integritāte un glabāšana

“Hansab” glabās Personas datus tik ilgi, cik to pieprasa vai pieļauj piemērojamie tiesību akti, bet ne ilgāk, nekā tas ir pamatoti nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem Personas dati tika vākti.

“Hansab” veic saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu apstrādātie Personas dati ir uzticami paredzētajam mērķim, precīzi un pilnīgi, lai sasniegtu šeit aprakstītos mērķus.

11. Tiesības uz Personas datu vākšanu

Klientam/Pārstāvim attiecībā uz viņa/viņas Personas datu apstrādi ir šādas tiesības:

11.1 Pieprasīt informāciju – “Hansab” šajā Politikā ir sniedzis visu informāciju, kas saistīta ar Personas datu apstrādi. Spēkā esošā Politikas versija ir pieejama “Hansab” Vietnē jebkurā laikā.
 
11.2 Tiesības piekļūt datiem – Klientam/Pārstāvim ir tiesības lūgt “Hansab” iesniegt Klienta/Pārstāvja Personas datu kopiju, ko “Hansab” apstrādā.
 
11.3 Tiesības uz labošanu – Klientam/Pārstāvim ir tiesības lūgt “Hansab” labot Personas datus, ja dati ir nepareizi vai nepilnīgi.
 
11.4 Tiesības uz dzēšanu – Klientam/Pārstāvim ir tiesības lūgt “Hansab” dzēst Personas datus, ja vien “Hansab” nav pienākums turpināt Personas datu apstrādi saskaņā ar likumu vai līgumu, kas noslēgts starp Klientu un “Hansab”, vai ja “Hansab” ir cits likumīgs pamats turpināt Personas datu apstrādi.
 
11.5 Tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu – Klientam/Pārstāvim ir tiesības lūgt “Hansab” ierobežot savu Personas datu apstrādi, ja dati ir neprecīzi vai nepilnīgi vai ja viņa/viņas Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi.
 
11.6 Tiesības uz datu pārnesamību – Klientam/Pārstāvim ir tiesības lūgt “Hansab” sniegt Klientam/Pārstāvim vai, ja tas ir tehniski iespējams, trešajai personai, viņa/viņas Personas datus, ko Klients/Pārstāvis ir iesniedzis “Hansab” un kuri tiek apstrādāta saskaņā ar piekrišanu vai līgumu starp Klientu un “Hansab”.
 
11.7 Tiesības iebilst – Klientam/Pārstāvim ir tiesības iebilst pret viņa/viņas Personas datu apstrādi, ja ir pamats uzskatīt, ka “Hansab” nav likumīga pamata Personas datu apstrādei.
 
11.8 Tiesības atsaukt piekrišanu Personas datu apstrādei – Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu Personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.
 
11.9 Tiesības iesniegt sūdzības – Klientam/Pārstāvim ir tiesības iesniegt sūdzības par savu Personas datu apstrādi.
 
Lai izmantotu šeit minētās tiesības, Klientam/Pārstāvim ir jāiesniedz “Hansab” rakstveida pieteikums (“Hansab” kontaktinformācija atrodama 13. sadaļā). “Hansab” ir tiesības noraidīt šo pieteikumu, pamatojot atteikuma iemeslus.
 
Saskaņā ar VDAR 12. panta 3. punktu “Hansab” ir pienākums atbildēt uz pieteikumu viena mēneša laikā. Tomēr “Hansab” darīs visu iespējamo, lai atbildētu uz jebkuru pieprasījumu vienas nedēļas laikā.

12. Tiesības grozīt šo Politiku

“Hansab” ir tiesības laiku pa laikam vienpusēji grozīt šo Politiku. Pēc Politikas grozīšanas “Hansab” pa e-pastu paziņos Klientam/Pārstāvim par noteikumiem.

13. Kontaktinformācija

Ja Klientam/Pārstāvim ir kādi jautājumi par šo Politiku vai Personas datu apstrādi, viņi ir laipni aicināti sazināties ar “Hansab” ar lūgumiem, jautājumiem vai sūdzībām pa e-pastu: hansab@hansab.lv

Ja Klientam/Pārstāvim ir sūdzības par viņa Personas datu apstrādi, Klients/Pārstāvis var iesniegt sūdzību attiecīgajā datu aizsardzības iestād.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare
1
0